Đóng
vien

28/05/2019

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XIV – năm 2019

Tham dự có ông Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Ngô Quang Trung – Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, Ông Trịnh Quốc Đạt – Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam và đại diện Sở Công Thương của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

3

Quang cảnh toàn Hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, ông Hoàng Chính Nghĩa – Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) cho biết, công tác quản lý nhà nước về khuyến công ngày càng được củng cố. Tổ chức hệ thống quản lý khuyến công được quan tâm đầu tư, kết nối hoạt động ngày càng hiệu quả. Công tác xây dựng, thẩm định đề án, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện và thanh quyết toán các đề án khuyến công ở một số địa phương có chuyển biến tích cực. Hoạt động khuyến công đã bám sát mục tiêu kế hoạch của chương trình khuyến công, trên cơ sở cụ thể hóa kế hoạch bằng các đề án.

2

Ông Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng  phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An yêu cầu các địa phương tăng cường liên kết, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển ngành và hoạt động khuyến công nhằm vừa phát huy được thế mạnh của mỗi địa phương, đồng thời liên kết khai thác có hiệu quả nhất tiềm năng lợi thế của cả vùng. Cùng với việc thực hiện 8 nhiệm vụ chủ yếu, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện đề án khuyến công đảm bảo đúng tiến độ, quy định; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí khuyến công đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và đúng các quy định hiện hành. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về hoạt động khuyến công. Tăng cường thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác khuyến công trên địa bàn. Nâng cao năng lực và kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ lãnh đạo Trung tâm khuyến công và các phòng chuyên môn. Về dài hạn, các địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2020, trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Cục Công Thương địa phương, đổi mới cách thức xây dựng kế hoạch các hoạt động khuyến công theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Thứ trưởng An yêu cầu nội dung này cần được thực hiện và hoàn thành vào đầu năm 2020 để trình và được phân bố đủ kinh phí cho thực hiện.

1

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An phát biểu tại Hội nghị

Để tiếp tục phát triển công tác khuyến nông trong thời gian tới, Cục Công Thương địa phương đề ra 8 nhiệm vụ chủ yếu, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục triển khai đồng bộ Chương trình hành động của ngành về thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng phương thức thông tin tuyên truyền, cải tiến nội dung thông tin tuyên truyền để chuyển tải đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về cơ chế, chính sách, các hoạt động khuyến công và công nghiệp địa phương tới các cơ sở công nghiệp nông thôn; đẩy mạnh vận động tư vấn phát triển công nghiệp của các Trung tâm khuyến công.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XIV – năm 2019 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng của ngành Công thương khu vực phía Bắc cũng như thành phố Hải Phòng. Thông qua Hội nghị để đánh giá kết quả sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại của toàn ngành Công thương khu vực phía Bắc năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019, triển khai các giải pháp những tháng cuối năm. Đây cũng là cơ hội cho các Sở Công thương trong khu vực giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước, đề xuất các giải pháp phối hợp, liên kết, khai thác tiềm năng thế mạnh của mỗi địa phương, đồng thời kiến nghị, tham mưu với Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố về cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình điều hành quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp, thương mại, qua đó thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành cũng thông tin một số nét cơ bản về tình hình kinh tế – xã hội của thành phố, đặc biệt là tình hình phát triển các cụm, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Vân Nguyễn

Chủ điểm/Sự kiện Related