Đóng
vien

27/05/2017

Giỏ tích đan bằng tre

Giỏ tích đan bằng tre với kĩ thuật “nhuộm theo khu vực” để tạo hoa văn.

giotich-2

Tài/khéo Related